Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

Kita literatūra

  1. Dudzinskienė R., Kalesnikienė D., Paurienė L., Žilinskienė I. Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT taikymas. II knyga / Metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2010.
  2. East V., Evans L.Vienu žvilgsniu: praktinis vaiko specialiųjų poreikių tenkinimo vadovas. Vilnius: Tyto alba, 2008.
  3. Garšvienė A., Ivoškuvienė R. Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2003.
  4. Geležinienė R., Vasiliauskienė L., Vyšniauskienė A. Mokomės kartu. Metodinės rekomendacijos mokytojams ir švietimo pagalbos teikėjams. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, 2011.
  5. Inkliuzinio švietimo mokytojo profilis. Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra. Odensė, 2012.
  6. Kisielienė A. Labas, raide. Mokausi skaityti (1 knyga). Tyto alba, 2009.
  7. Kisielienė A., Virketienė R. Labas, raide. Mokausi skaityti (2 knyga). Tyto alba, 2011.
  8. Kišonienė R., Dudzinskienė R. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo turinio individualizavimas. Vilnius, 2007.
  9. Mažylienė A., Gutauskienė R, Tumelienė R., Špokienė R. Inkliuzinis ugdymas ir komandinė pagalba mokiniui. Metodinės rekomendacijos mokytojams ir švietimo pagalbos teikėjams. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, 2011.
  10. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“.